Oferta

1. Rzeczoznawstwo, sporządzanie ekspertyz, opinii i orzeczeń technicznych, w zakresie:prawidłowości wykonania robót budowlanych

 • prawidłowości wykonania robót budowlanych
 • zgodności wykonania robót budowlanych z zasadami sztuki budowlanej
 • stanu technicznego, zużycia, uszkodzeń konstrukcji i obiektów budowlanych
 • analizy przyczyn katastrof budowlanych, awarii konstrukcji;
 • kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
 • koreferaty do opinii i ekspertyz

2. Kontrola okresowa obiektów (zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo Budowlane) w tym:

 • okresowa kontrola, co najmniej raz w roku, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • okresowa kontrola, co najmniej raz na 5 lat, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

3. Odbiory techniczne budynków mieszkalnych (domów, mieszkań), obiektów przemysłowych, obiektów kubaturowych i innych, wraz ze wskazaniem wadliwości powyższych z wpisem do protokołu odbioru,

4. Monitoring oddziaływania budowy polegający na:

 • wykonaniu inwentaryzacji obiektu (ów) wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej przed rozpoczęciem robót budowlanych przy nowej inwestycji wraz z protokołem wskazującym stan techniczny obiektu (ów) istniejących, widoczne uszkodzenia wraz z ewentualnymi zaleceniami dla sposobu prowadzenia prac budowlanych,
 • cyklicznym monitoringu w trakcie budowy, aż do zakończenia procesu budowlanego wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej w trakcie robót budowlanych przy nowej inwestycji i protokołem wskazującym na zmiany jakie wystąpiły w obiekcie (obiektach) istniejących w trakcie inwestycji do stan technicznego obiektu (obiektów) przed rozpoczęciem robót wraz z zaleceniami dla sposobu zmiany prowadzenia prac,
 • wykonaniu raportu końcowego wskazującego przede wszystkim na ewentualne zmiany jakie nastąpił w trakcie procesu budowlanego przy nowej inwestycji w obiektach istniejących przed datą rozpoczęcia budowy i wpływu budowy na istniejący przed rozpoczęciem prac obiekt (obiekty) budowlane.

5. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie (zgodnie z art. 25 i 26 Ustawy Prawa Budowlanego) w tym:

 • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

6. Wykonywanie projektów w zakresie konstrukcji:

 • zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej
 • obiektów użyteczności publicznej
 • obiektów centrów handlowych
 • hal magazynowych i przemysłowych
 • obiektów sakralnych
 • rewaloryzacji zabytków architektury
 • napraw i wzmocnień konstrukcji obiektów zabytkowych