Firma

Stefan Nowaczyk – po ukończeniu w 1973 r studiów magisterskich na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej na kierunku budownictwo lądowe, został w wyniku konkursu zatrudniony w 1974 r. w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego na tymże Wydziale. W 1976 ukończył Studium Podyplomowe w zakresie konserwacji zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W wyniku pozytywnego przebiegu studiów doktoranckich, otrzymał w 1983 roku stopień naukowy doktora nauk technicznych i w tymże roku został zatrudniony na macierzystym Wydziale Budownictwa i Architektury PS na stanowisku adiunkta, na którym pracuje do chwili obecnej. Rezultatem badań nad stanem zachowania struktury zabytkowych budowli Pomorza Zachodniego oraz nad nowoczesnymi metodami jej wzmacniania i konserwacji są liczne publikacje naukowe, indywidualne i współautorskie ogłaszane w czasopismach i materiałach pokonferencyjnych.

Realizowane projekty zawierają niestandardowe rozwiązania konstrukcyjne wymagające znajomości zagadnień technicznych i technologicznych zarówno historycznych jak i współczesnych.

Posiadane uprawnienia:

 • Uprawnienia budowlane nr 74/Sz/78 z dnia 24.10.1978r potwierdzające przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta i kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (na podstawie § 6 ust.3, § 5 ust. 1, § 7, § 13 ust.1 pkt. 2 Rozporządzenia MGTiOŚ z dnia 20.02.1975, Dz..U. Nr 8, poz.46).
 • Zaświadczenie nr 76 z 14.06.1995 wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (na podstawie § 17, 18 i 20 Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11.01.1994, Dz.U. Nr 16, poz. 55) stwierdzającego posiadanie kwalifikacji w zakresie kierowania rotami budowlanymi i wykonywania prac projektowych w specjalności architektonicznej i innych specjalnościach techniczno – budowlanych przy zabytkach nieruchomych.
 • Rzeczoznawca Budowlany (Centralny Rejestr Rzeczoznawców Budowlanych – poz. 30/10/R/C) w specjalności konstrukcyjno – budowlanej obejmującej projektowanie i wykonawstwo w zakresie wszelkich budynków i innych budowli
 • Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami w dziedzinie: Architektura i Budownictwo; zabezpieczenie techniczne zabytków w specjalizacji ekspertyzy techniczne zabytków architektury i budownictwa do 31.12.2020 r.
 • Rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków NR 82/2010 w dziedzinie: Architektura i Budownictwo – specjalności: Zabezpieczenie techniczne Zabytków.

Pracownia

Projektant:

 1. Stefan Nowaczyk
 2. Tomasz Lisowski

Asystent projektanta:

 1. Ewa Wesołowska
 2. Kamil Cirko
 3. Paweł Jaroszewicz
 4. Magdalena Małek
 5. Kinga Nowicka

BIM Modeler:

 1. Paweł Jaroszewicz

Specjalista ds. BIM

 1. Marcin Nowaczyk